Tietoa työstä, ammateista ja opiskelusta

Työ on jonkin tehtävän suorittamiseen tähtäävää aktiivista ja tavoitteellista toimintaa, johon liittyy yleensä toimeentulon hankinta (ansiotyö) tai aineellisten tarpeiden tyydyttäminen (kotityö). Vapaaehtoistyö on omista arvoista lähtevää, toisten ihmisten, yhteisöjen tai ympäristön hyväksi tehtävää työtä, jota ei tehdä rahan hankintaa varten. Työn motiivi ei välttämättä ole raha, vaan sitä voidaan tehdä myös rentoutumistarkoituksessa, kuten käsitöissä ja puutarhanhoidossa.

Tutkimusten mukaan ihmiset viihtyvät parhaiten työssä, jonka antama tulos ei jää suhteettoman paljon alle vaatimusten ja joka ei ole liian helppoa tai liian vaikeaa. Hyvä työ tyydyttää sekä psyykkisiä toimintavirikkeitä että sosiaalisen ympäristön asettamia vaatimuksia. Työssä rasittavat siihen vaadittavat ruumiilliset je henkiset ponnistelut, kyllästyminen, liiallinen pitkäjännitteisyys sekä vieraantuminen.

Palkkatyö voi olla vakinaista, määräaikaista, kokopäiväistä, osa-aikaista, keikkamuotoista, kesätyötä, etätyötä, hajautettua työtä, freelance-työtä, vuokratyötä tai nollatuntityötä.

Ammatiksi kutsutaan yksilön toimeentuloa varten harjoittamaa elinkeinoa. Ammatilla on suuri merkitys työtehtävien laatuun, ansiotasoon, sosiaaliseen asemaan ja elinympäristöön. Suurimpaan osaan ammateista vaaditaan koulutus, mutta työelämässä on paljon myös työssä tai harrastuksissa ammattinsa oppineita. Koulutuksen puuttuminen on usein merkittävä este työllistymiselle.

Ammatteihin valmistutaan opiskelujen kautta ammattiin tarvittavia tietoja ja taitoja kartuttamalla. Monet opiskelevat myös saavuttaakseen yleissivistystä. Suomessa opinnot on jaksotettu kursseiksi, joita suorittamalla kartutetaan opintopisteitä. Kursseista muodostuvaa kokonaisuutta kutsutaan tutkinnoksi.