Sano kyllä tuotoille, ei kuluille. Valitse Superrahasto Suomi.

Talouslehdet kampanjahintaan - Lehtikuningas

Tietoa taloudesta

Talous on ihmisten välistä kanssakäymistä sekä kaikki hyödykkeiden tuotantoon, jakeluun, vaihtoon ja kulutukseen liittyvät instituutiot. Usein talous määritellään järjestelmänä, jossa niukat resurssit allokoidaan hyödylliseen käyttöön. Toisin sanoen taloudessa yksilöt ja yhteisöt päättävät mitä resursseja käytetään ja kuinka paljon, miten työt jaetaan ja miten yhteistyöstä saatavat hyödyt jaetaan ihmisten kesken.

Modernissa taloudessa tuotetaan valtava määrä tuotteita ja palveluja, kuten elintarvikkeita, terveydenhoitopalveluita, ohjelmistoja, kulttuuria ja muuta, joiden tuottamiseen tarvitaan työvoimaa, luonnonvaroja ja välineitä. Ihmisten vastuualueet ja työtehtävät sekä työpanoksistaan saamat tulot vaihtelevat. Toisin sanoen modernissa taloudessa on erilaisia asemia, jotka määrittelevät yksilön rooleja. Toimivassa taloudessa tarpeellisia tuotteita ja palveluja tuotetaan sopiva määrä ja ne päätyvät oikeisiin paikkoihin.

Talouden historia ulottuu jo esihistorialliseen aikaan. Läpi historian kun joku on tuottanut tuotteita tai palveluja, on siitä seurannut taloudellista kanssakäymistä. Jo muinaiset sumerit kehittivät hyödykerahaan perustuvan talouden. Babylonialaiset tunsivat velan käsitteen sekä muodostivat sopimuksiin ja lakeihin perustuvia kauppatapoja. Keskiajalla talousjärjestelmät olivat malko yksinkertaisia ja suurin osa vaihdosta tapahtui ihmisten lähipiirissä. Maailmantalous sai alkunsa löytöretkien myötä. Sitä mukaa, kun yhteisöt ovat kasvaneet, on talous monimutkaistunut.

Taloustieteen käsitteistön luominen alkoi valistuksen aikakaudella. Modernin taloustieteen isänä pidetään filosofi Adam Smithiä, joka tunnetaan vapaakaupan kannattajana ja klassisena liberaalina. Suomalainen valistusajattelija, pappi ja poliitikko Anders Chydenius tunnettiin taloudellisen liberalismin ja sen yhteiskunnallisten vaikutusten pohtijana. Teollisen vallankumouksen myötä alkoi työnteon erikoistuminen ja massatuotanto. Kaupankäynnin rajoitukset vähenivät ja teollisuuden pääomien myötä kapitalismi sai alkunsa.

Kansantalous tarkoittaa yhteiskunnan talouden muodostamaa kokonaisuutta. Sen toimintaa voidaan tarkastella jakamalla toimijat talousyksiköihin. Kansatalouden tilinpidon pohjalta lasketaan tärkeimmät talouden tunnusluvut, kuten bruttokansantuote. Kansantaloutta tutkii makrotaloustiede, jossa tutkitaan esimerkiksi taloudellisen kasvun ja suhdannevaihteluiden ongelmia. Makrotaloustiede pyrkii vastaamaan kysymyksiin, kuten miten toteuttaa politiikan tavoitteita talouskasvun, hintavakauden, työllisyyden ja vaihtotaseen suhteen.

Kansantaloudessa talousyksiköt jaetaan kuuteen ryhmään: yritykset, rahoituslaitokset, julkisyhteisöt, kotitaloudet, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt ja ulkomaat. Yksinkertaistaen talous voidaan jakaa kotitalouksiin ja yrityksiin. Kotitaloudet omistavat tuotannontekijät eli ihmisten tekemän työn ja kotitaloudet kuluttavat hyödykkeitä, kuten tavaroita ja tuotteita. Yritykset ostavat tuotannontekijöitä ja tuottavat hyödykkeitä. Vuosittaisesta hyödykevirrasta syntyy kansantuote ja tuotannontekijöistä maksettava tulovirta muodostaa kansantulon.

Lähteet: Wikipedia [1], [2], [3], [4], Osallisuustalous.fi.